Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Chà Nưa

Pa Có - Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
dbn-nampo-thcschanua@edu.viettel.vn